Djelokrug rada

Upravno vijeće:

 • donosi godišnji program rada i razvoja luka koji obuhvaća i financijski plan, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave, uz suglasnost Župana, te uz prethodno prikupljeno mišljenje nadležnog Ministarstva i suglasnosti ministra nadležnog za pomorstvo.
 • donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica lučke poslovne politike,
 • donosi odluku o namjeri davanja koncesije i odlučuje o davanju koncesija sukladno odredbama Zakona,
 • odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga Županu putem upravnog tijela Županije nadležnog za pomorstvo,
 • donosi lučke tarife,
 • odlučuje o opsegu i organizaciji stručno-tehničkih službi, o imenovanju i opozivu ravnatelja te o zaključenju ugovora o zapošljavanju i visini naknade, odnosno plaće predsjednika i po potrebi članova Upravnog vijeća, ravnatelja i stručno-tehničkog osoblja,
 • donosi Statut Lučke uprave uz suglasnost Županijske skupštine,
 • donosi akte kojima se utvrđuje red u luci i uvjeti korištenja lukom,
 • raspisuje natječaj za izbor ravnatelja i imenuje ga na prijedlog natječajne komisije uz suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo,
 • utvrđuje lučke uzance,
 • rješava u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba, a nadzor nad tim aktima obavlja nadležno ministarstvo,
 • obavlja i druge poslove koji su mu sastavljeni u nadležnost Zakonom, Odlukom o osnivanju ili ovim Statutom.