Upravno vijeće

Temeljem članka 14. Statuta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga lučkom upravom upravlja Upravno vijeće. Upravno viječe ima pet članova. Dva člana i predsjednika Upravnog vijeća imenuje osnivač, jednog člana imenuje Ministar nadležan za poslove pomorstva iz redova lučke kapetanije na čijem području je središte Lučke uprave i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika konsesije koji imaju koncesiju na području Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga.


Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine i započinje danom konstituiranja Upravnog vijeća. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Upavnog vijeća.Članovi Upravnog vijeća u mandatu 2017 - 2021 su:

  • Marin Starčić (PGŽ) predsjednik
  • Damir Lovreković (PGŽ)
  • Robert Dundara (PGŽ)
  • Vladimir Malnar (Ministarstvo)
  • Josip Brkić (koncesionar)