O nama

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/03) određeno je da se radi upravljanja, gradnje, korištenja i održavanja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokanog značenja može osnovati više lučkih uprava. Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7. Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 8. travnja 1999. godine osnovalo osam županijskih lučkih uprava (u daljnjem tekstu: lučka uprava), radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja 55 razvrstanih luka otvorenih za javni promet, od kojih 5 luka županijskog i 50 luka lokalnog značenja.


Lučke uprave su neprofitne ustanove, pravne osobe upisane u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Obavljaju svoju djelatnost sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 112/93 i 96/94) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (NN br. 20/94, 40/94 i 98/94). Za potrebe izvještavanja Županijskog poglavarstva izrađuju izvješća utemeljena na Zakon o proračunu (NN br. 96/03) i propisima koji reguliraju proračunsko računovodstvo.


Djelatnost lučke uprave je, prema čl. 50 Zakona:
•    briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unaprjeđenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
•    gradnja i održavanje lučke podgradnje;
•    stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
•    osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
•    osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes ostalih gospodarskih subjekata;
•    usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
•    donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
•    ostali poslovi utvrđeni zakonom.

 

Temeljem čl. 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prihodi lučke uprave su:
•    lučke pristojbe
•    naknada od koncesija za lučke djelatnosti
•    sredstva iz proračuna osnivača
•    ostali prihodi.

 

Tijela lučke uprave čine Upravno vijeće i ravnatelj.


Upravno vijeće ima 5 članova. Dva člana i predsjednika imenuje osnivač, jednog člana ministar iz redova lučke kapetanije, i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije na području lučke uprave.

 

POPIS SUBJEKATA S KOJIMA ŽLU NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE