JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 9 te članka 8. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave OPATIJA – LOVRAN – MOŠĆENIČKA DRAGA za luke lokalnog značaja („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 11/99) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave OPATIJA – LOVRAN – MOŠĆENIČKA DRAGA za luke lokalnog značaja („Službene novine“ Primorsko – goranske županije broj 22/04), te članka 15. stavka 1. točke 9., članka 23., članka 24., članka 25.,članka 26., članka 27., članka 28., članka 29., članka 30. i članka 31. Statuta Županijske lučke uprave OPATIJA – LOVRAN – MOŠĆENIČKA DRAGA (KLASA: 342-21/15-01/216, URBROJ: 2156/14-01/02 ), i članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Županijske lučke uprave OPATIJA – LOVRAN – MOŠĆENIČKA DRAGA, te sukladno odredbama  Zakona o ustanovama, i Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave OPATIJA – LOVRAN – MOŠĆENIČKA DRAGA od 27. travnja 2022. godine, Upravno vijeće Županijske lučke uprave OPATIJA – LOVRAN – MOŠĆENIČKA DRAGA raspisuje slijedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave

OPATIJA – LOVRAN – MOŠĆENIČKA DRAGA

 

Za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave OPATIJA – LOVRAN – MOŠĆENIČKA DRAGA utvrđuju se slijedeći uvjeti:

  • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odnosno završen sveučilišni studiji prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/0398/03,105/04,174/04,02/07,46/07,45/09,63/11,94/13,139/13,101/14,60/15 i 131/17.), u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti.
  • najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti:

- životopis,

- izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem

- presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca od dana objave natječaja)

- pisani prijedlog plana i programa rada za razdoblje od četiri godine

 

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

 

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati / kandidatkinje koji se pozivaju  na  pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama  Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidati / kandidatkinje koji se pozivaju  na  pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'' broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, navedenim na stranicama  Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

S kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja provest će se prethodni razgovor.

 

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom  kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, na adresu Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, Upravno vijeće Županijske lučke uprave, s naznakom: „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“, Viktora Cara Emina 3, 51410 Opatija. Prijave se podnose isključivo preporučeno poštom, a prijave podnesene na drugačiji način neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune, nerazumljive, nepravodobne prijave kao i kandidati koji prijave dostave na način različit od načina dostave propisanog ovim Javnim natječajem, ili koji ne ispunjavaju uvjete Javnog natječaja takve prijave neće se razmatrati.

 

Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i web stranici Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga (www.portopatija.hr).

Klasa: 342-01/22-50

Ur.br:  2156/01-22-02

Opatija, 27. travnja 2022. godine.

 

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog Vijeća

Kristian Tončić