E-savjetovanje

PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Opatija, 26. ožujka 2019. godine

Naručitelj Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga namjerava pokrenuti otvoreni postupak javne nabave radova na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi evidencijski broj: EN-N-12/19.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) na stranicama EOJN 26. ožujka 2019. godine objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana.