Upravno vijeće

Temeljem članka 14. Statuta Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga lučkom upravom upravlja Upravno vijeće. Upravno viječe ima pet članova od kojih:
- dva člana Upravnog vijeća imenuje Župan
- jednog člana imenuje Ministar nadležan za poslove pomorstva iz redova lućke kapetanije na čijem području je središte Lučke uprave
- jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika konsesije koji imaju koncesiju na području lučke uprave

Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine i započinje danom konstituiranja Upravnog vijeća. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Upavnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća u mandatu 2017 - 2021 su:
Damir Lovreković
Robert Dundara
Vladimir Malnar
Josip Brkić

Predsjednik upravnog vijeća Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga je Marin Starčić


Poziv na 5.sjednicu UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Zapisnik sa 5.sjednice UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Poziv na 6.sjednicu UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Zapisnik sa 6.sjednice UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Poziv na 7.sjednicu UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Zapisnik sa 7.sjednice UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Poziv na 8.sjednicu UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Zapisnik sa 8.sjednice UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Poziv na 9.sjednicu UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Zapisnik sa 9.sjednice UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Poziv na 10.sjednicu UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Zapisnik sa 10.sjednice UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Poziv na 11.sjednicu UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Zapisnik sa 11.sjednice UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Poziv na 12.sjednicu UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Zapisnik sa 12.sjednice UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Poziv na 13.sjednicu UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Zapisnik sa 13.sjednice UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Poziv na 14.sjednicu UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Zapisnik sa 14.sjednice UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf
Poziv na 15.sjednicu UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.pdf