Lučka područja

Županijska lučka uprava
Opatija - Lovran - Mošćenička Draga

Luka Ika

Površina lučkog područja
59.733 m2, od toga je 5.430 m2 kopno, a 54.303 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja
Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Lokacija
Sjeverni Jadran, Riječki zaljev, naselje Ika

Geo - lokacija
ϕ = 45°18'4 N; λ = 14°17'2 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Oprić 100/1 dio, 25, 23/2 dio, 23/6 i 23/7.

Luka se sastoji od operativnoga gata, zaštitnog nasipa i privezišta za brodice. Operativni gat dužine je 70 metara, dubine uz gat od 1,5 do 3 metra, te kapaciteta priveza 2 manja broda i 15 brodica. Gat je armirano betonske konstrukcije i u ruševnom je stanju za uporabu. Zaštitni nasip je dužine 100 metara, širine 15 metara i u funkciji je djelomične zaštite akvatorija luke. S unutrašnje strane nasipa su privezi i sidrišta brodica. Duž zapadne obale nalaze se pojedinačni privezi brodica.

Luka je opremljena napravama za privez brodica, dizalicom nosivosti 5 tona i lučkim svijetlom koje nije u funkciji. Ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.

Luka Lovran

Površina lučkog područja
28.679 m2, od toga je 3.181 m2 kopno, a 25.498 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja
Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Lokacija
Sjeverni Jadran, Riječki zaljev, naselje Lovran

Geo - lokacija
ϕ = 45°17'4 N i λ = 14°16'9 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Lovran 47/1, 46 dio, 47/2 dio, 45 dio, 36/1 dio, 32 i 34 dio.

Luka se sastoji od operativnoga i zaštitnoga gata i operativnih obala (južne i istočne) te privezišta za brodice. Operativni i zaštitni gat dužine je 60 metara, dubine uz obalni zid od 3 do 4,5 metara, kapaciteta priveza nazivno 2 do 3 broda, ovisno o veličini i načinu veza. Vanjski dio gata ima zaštitnu funkciju sistema kamenometa (školjere).

Operativna južna obala dužine je 60 metara, dubine uz obalni zid od 4 do 5 metara, kapaciteta 2 do 3 broda, ovisno o veličini i načinu veza. Obala je izložena djelovanju mora bez prirodne i umjetne zaštite (off shore).

Operativna istočna obala dužine je 28 metara, dubine uz obalni zid od 2,5 do 3 metra, kapaciteta priveza 1 do 2 broda, ovisno o veličini i načinu veza. Obala je izložena djelovanju mora bez prirodne i umjetne zaštite (off shore).

Dio luke, privezište za brodice, ukupne je dužine 135 metara, dubine uz obalni zid od 0,6 do 2 metra i kapaciteta priveza 50 komada brodica; sastoji se još od zaštitnog gata dužine 50 metara, radnog zaravna površine 120 2 i malog zaštitnog gata na ulazu dužine 7 metara.

Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svjetlom, dizalicom za brodice i navozom za brodice, cestovnom prometnicom, vodovodom, elektrikom i telefonom.

Gradska urbana sredina nudi sve potrebne standardne usluge.

Luka Medveja

Površina lučkog područja
10.264 m2, od toga je 1.010 m2 kopno, a 9.254 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja
Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Lokacija
Sjeverni Jadran, Riječki zaljev, naselje Medveja

Geo - lokacija
ϕ = 45°16'3 N; λ = 14°16'6 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi čestica KO Tuliševica 29 dio, 7343 dio, 7344 i dijela kojeg nema na planu.

Luka se sastoji iz operativnoga gata i obale za privez brodica. Operativni gat je dužine 45 metara, dubine uz gat od 3 do 4 metra, te kapaciteta priveza 3 manja broda i nekoliko brodica. Obala za privez brodica je prirodno kamenita s privremenim betonskim privezima kapaciteta 20 brodica.

Luka je opremljena napravama za privez brodica i navozom. Ima priključak na cestovnu prometnicu.

Luka Mošćenička Draga

Površina lučkog područja
11.670 m2, od toga je 1.643 m2 kopno, a 10.027 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja
Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Lokacija
Sjeverni Jadran, Riječki zaljev, naselje Mošćenička Draga

Geo - lokacija
ϕ = 45°13'3 N; λ = 14°15'7 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Kraj 2935/1 dio, 2935/5 dio i 2936/1 dio.

Luka se sastoji iz operativne obale, zaštitnog gata – lukobrana, i obala za privez brodica. Operativna obala je dužine 60 metara, dubine uz obalni zid 4 metra i kapaciteta priveza 2 do 3 broda, ovisno o veličini i načinu priveza. Zaštitni gat - lukobran, ima funkciju zaštite akvatorija i služi za privez brodica. Dužine je 30 metara. Obale za privez brodica su tipa masivnih obalnih zidova ukupne dužine 160 metara, dubine 2 do 3 metra i kapaciteta priveza 50 brodica.

Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svjetlom, navozom i dizalicom za brodice kapaciteta 3 tone. Ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.

U luci se nalaze 2 manja zidana spremišta.

Luka Opatija

Površina lučkog područja
34.969 m2, od toga je 6.312 m2 kopno, a 28.657 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja
Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Lokacija
Sjeverni Jadran, Riječki zaljev, grad Opatija

Geo - lokacija
ϕ = 45°20'2 N; λ = 14°19'0 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Opatija 771/1, 771/2, 772/1 dio, 447 zgr, 457 zgr i 55/3 dio.

Luka se sastoji od operativnog gata, operativne obale za opskrbu plovila gorivom i obala za privez brodica. Operativni gat je dužine 100 metara, obostrano je operativan, dubine uz gat su od 4 do 5,5 metara te kapaciteta priveza jednog velikog i tri manja broda. Operativna obala za opskrbu plovila gorivom je dužine 34 metra i dubine 4,5 metara. Obala za privez brodica je ukupne dužine 200 metara, dubine uz obalni zid od 1 do 2 metra te kapaciteta priveza 70 brodica; na sidrenim vezovima nalazi se privezano još 70 brodica. Svi dijelovi - objekti luke, masivnog su tipa gradnje od kamena i betona, i u dobrom su stanju za uporabu.

Luka je opremljena napravama za privez brodica, lučkim svjetlom, dizalicom za brodice nosivosti 5 tona, manjom ručnom dizalicom za brodice, te malim navozom za brodice. Luka također ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.

Smještaj u gradu pruža sve ostale usluge višeg standarda.

Luka Opatija – privezište Dražica

Površina lučkog područja
5.953 m2, od toga je 1.063 m2 kopno, a 4.890 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja
Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Lokacija
Sjeverni Jadran, grad Opatija

Geo - lokacija
ϕ = 45°20'3 N; λ = 14°18'9 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Opatija 48/1 dio, 54/1, 55/1 dio, 55/2 dio, 926 dio, 54/2 i dijela kojeg nema na planu.

Luka se sastoji iz lukobrana i obala za privez brodica. Lukobran je dužine 40 metara, dubine uz obalni zid od 1 do 2 metra; funkcionira kao obrana akvatorija luke i služi za privez brodica. Masivnog je tipa gradnje, od kamena i betona, i u dobrom je stanju za uporabu. Obale za privez brodica su dužine 50 metara, dubine od 0,5 do 1,2 metra, masivnog su tipa gradnje od kamena i betona, te su u dobrom stanju za uporabu. Kapacitet priveza luke je 25 brodica.

Luka je opremljena napravama za privez brodica i ima mogućnost priključka na vodovod, elektriku i telefon.

Luka Opatija – privezište Ičići

Površina lučkog područja
27.649 m2, od toga je 2.984 m2 kopno, a 24.665 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja
Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Lokacija
Sjeverni Jadran, Riječki zaljev, naselje Ičići

Geo - lokacija
ϕ = 45°18'6 N; λ = 14°17'4 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Poljane 1785/10, 1785/13 dio, 1785/14, 1785/15, 1785/16, 1785/20, 1785/21, 1790/1 dio, 1790/11 i 1788/11.

Luka se sastoji iz operativnoga gata, zaštitnog gata, lukobrana i obala za privez brodica. Operativni gat je dužine 20 metara, dubine uz obalni zid 3 metra, kapaciteta priveza 2 manja broda. Zaštitni gat ima funkciju zaštite akvatorija, priveza brodica i dužine je 20 metara. Lukobran ima funkciju zaštite akvatorija, a s unutrašnje strane služi za privez brodica. Sagrađen je od kamenometa dužine 200 metara. Obale za privez brodica su tipa masivnih obalnih zidova ukupne dužine 200 metara, dubine od 1 do 1,5 metara. Kapacitet priveza luke je 100 brodica.

Luka je opremljena napravama za privez brodica i navozom za brodice. Ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.

Luka Opatija – privezište Portić

Površina lučkog područja
1.407 m2, od toga je 587 m2 kopno, a 820 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja
Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Lokacija
Sjeverni Jadran, grad Opatija

Geo - lokacija
ϕ = 45°20'0 N; λ = 14°18'5 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Opatija 827/1, 827/2 dio, 825 dio i dijela kojeg nema na planu.

Luka se sastoji iz zaštitnih molova i obala za privez brodica. Zaštitni molovi na ulazu luke su dužine 20 metara (10 m + 10 m) i imaju funkciju obrane akvatorija luke te služe za privez brodica. Molovi su masivnog tipa gradnje od kamena i betona, u dobrom su stanju za uporabu. Obale za privez brodica su dužine 50 metara, dubine do 1 metra; masivnog su tipa gradnje od kamena i betona i u dosta su ruševnom stanju. Kapacitet priveza luke je 15 brodica.

Luka je opremljena napravama za privez brodica i malim navozom. Ima mogućnost priključka na vodovod, elektriku i telefon.

Luka Volosko

Površina lučkog područja
28.091 m2, od toga je 3.150 m2 kopno, a 24.941 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja
Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Lokacija
Sjeverni Jadran, grad Opatija

Geo - lokacija
ϕ = 45°20'9 N, λ = 14°19'6 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi de se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Volosko 273 dio, 320 i 321/1.

Luka se sastoji iz zaštitno operativnog lukobrana, operativnoga gata, obala za privez brodica i mandraća za brodice. Zaštitni operativni lukobran je dužine 90 metara, dubine uz lukobran od 2,5 do 4 metra, te kapaciteta priveza 2 manja broda i 15 brodica. Operativni dio lukobrana zauzet je privezom brodica. Operativni gat je dužine 60 metara, dubine uz gat od 2,5 do 4,5 metara, te kapaciteta priveza 3 broda. Obala za privez brodica ukupne je dužine 70 metara, dubine od 2 do 3 metra te kapaciteta priveza 25 brodica. Mandrać za brodice je prastari dio luke četvrtastog oblika dimenzija 20 x 20 metara, kapaciteta priveza 20 malih brodica.

Svi dijelovi - objekti luke, su masivnog tipa gradnje od kamena i betona te su u dobrom stanju za uporabu.

Luka je opremljena napravama za privez, dvama lučkim svjetlima i navozom za brodice. Ima priključak na vodovod, elektriku, telefon i cestovnu prometnicu.

Smještaj u gradu pruža sve ostale usluge višeg standarda.

Luka Volosko – privezište Preluk

Površina lučkog područja
13.451 m2, od toga je 2.089 m2 kopno, a 11.362 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja
Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Lokacija
Sjeverni Jadran, uvala Preluk

Geo - lokacija
ϕ = 45°21'3 N; λ = 14°20'2 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Volosko 127 dio, 124/2, 1039 dio, 1040 dio, 421 i dijela kojeg nema na planu.

Luka je privezište i sidrište za brodice, teritorijalno pripada Gradu Opatiji. Sastoji se iz prirodne kamenite morske obale, djelomično prirodno zaštićene, ukupne dužine 200 metara na kojoj postoje privezne bitve i zidani objekti - spremišta.

Privezišta su pojedinačna, privremene gradnje i ukupnog mogućeg sezonskog kapaciteta priveza 30 brodica.

Luka je opremljena dizalicom za brodice i ima priključak na cestovnu prometnicu.