Dokumenti

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Statut -22.12.2014- ŽLU OLMD
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03)
Pravilnik održavanja reda u luci i uvjetima korištenja luka na području lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03)
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03) - pročišćeni tekst (2007.)
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 141/06) - izmjena
Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04)
Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet (NN 48/04)
Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet (NN 51/04) - izmjena
Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/07)